Infoblad December 2020

God afton kära medlemmar! Vi närmar oss slutet av ett historiskt tufft år för hela världen. Förhoppningsvis kan vi blicka framåt mot en bättre period under år 2021.

Viktig info: HSB kommer ta över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet. Läs mer om detta i både vårt och HSBs infoblad nedan, och ta även del av en uppdatering om den pågående IMD utredningen:

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Infoblad Juli 2019

Trädgårdar / Uteplatser

Vi har under januari månad informerat om besiktning av uteplatser som nu är klart och har mynnat ut i två godkända varianter på altan utbyggnad/ombyggnad med tillhörande regler.

Var god läs noga vad som gäller och glöm inte att dessa ombyggnationer är bygglovspliktiga och kräver bygglovs ansökan hos kommunen som var och en av oss själva ansvarar för.

Alla som har byggt utan godkännande och bygglov kommer att kontaktas av styrelsen i början på augusti för vidare åtgärd.

Beträffande redskapsbod/ friggebod gäller följande regler. Totalytan får ej överskrida 4 kvm och maximal höjd/nockhöjd 2,30 m. det ska målas i vit färg!

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Detta innebär att man måste hämta medgivande från sina grannar, Grannemedgivande Intyg skickas med i detta brev men finns även att hitta på föreningens hemsida.

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf. Glädjen Vilunda

2019-07

Nyhetsbrev November 2017

Element

Vi är glada att kunna meddela att vi nu närmar oss slutfasen av elementbytet i hela området, det återstår endast några få lägenheter som kommer att genomföras innan början av december.
Läs noga igenom den separata kallelsen om informationsmötet där du kommer att få möjlighet att ställa eventuella frågor.

Radonmätning

Nu är det dags för den obligatoriska radonmätningen som föreningen ska utföra enlig lag innan 31 maj 2018.
Dessa långtidsmätningar skall alltid genomföras under vintersäsongen vilket betyder att vi kommer att placera ut radondosor i alla marklägenheter och minst en lägenhet per våningsplan under januari månad 2018. Mer detaljerad information kommer innan utplacering av dosor.

Andrahandsuthyrning

Vi har tyvärr en del problem med andrahandsuthyrningar inom vårt område. tillsammans måste vi verka för att alla andrahandsuthyrningar skall vara lagliga det vill säga ett skriftlig ansökan måste lämnas in till styrelsen och invänta beslut innan någon eventuell uthyrning för ske.
Vi vill uppmana alla att hålla koll och informera styrelsen vid eventuella misstankar om olovlig andrahandsuthyrning.
Mer information och blanketter hittar ni under länken https://www.brfgladjen.se/din-lagenhet/

Se nedan urklipp ur föreningens stadgar.
12 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar tyvärr inte tillfredsställande och i enlighet med de överenskomna regler, vilket naturligtvis är väldigt tråkigt och medför fördyrade kostnader för oss alla oavsett om vi använder tvättstugan eller inte.
Detta kan i sin tur leda till vissa konsekvenser.
En av konsekvenserna kan medföra att medlemmar som idag använder tvättstugan kommer att fråntas den möjligheten.
Tvättstugan kommer endast att erbjudas till hyresgäster vilket föreningen är skyldig till.
En annan aspekt i det hela är övergången till den individuella mätningen och den rättvisa fördelningen.
Mer information om detta kommer när beslutet är taget.
Tillsvidare gäller som tidigare.

Larm

Under hösten har vi drabbats av inbrott i källarutrymmen vilket tyvärr har drabbat även några av dem som hyr förråd i dessa utrymme.
Styrelsen har beslutat att installera larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80 vilket är genomfört och klart.
Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet.
Detta kommer direkt till vår larmcentral och styrelsen så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa.
Vid eventuella iakttagelse bör ni alltid kontakta styrelsen .
Vinterförvaring av cyklar
Tag kontakt med vår vaktmästare Arne så kan han hjälpa er att placera era cyklar i källaren för varm förvaring av era cyklar under vintern.

Brandrisk

Nu i jultider är det förhöjd risk för brand pga levande ljus i hemmet.
Härmed vill vi uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och släcka alla ljus som man inte har uppsikt över. Ex: Släcka alla ljus innan man går och lägger sig , lämnar hemmet eller för övrigt inte har möjlighet att övervaka.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

Ha en trevlig julhelg

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen