Kallelse till Årsstämma 2024-06-10 kl 18.00

Viktigt att alla kommer på årsstämman då vi behöver ta gemensamma beslut och att man får viktigt info angående föreningen ekonomin etc.

Mötet sker i Hammarby Församling, kyrkvägen 9

Kl 18.00

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem som make, registrerad partner/sambo eller annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem, ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller i högst ett år från utförandet, fullmakten ska uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämman medföra högst ETT biträde. Endast medlemmens make/maka registrerad partner/sambo eller annan närstående som varaktigt sammanbor eller annan medlem får vara biträde. Alla skulder måste vara reglerade för att medlem ska kunna ha rösträtt.

Viktig info: Stämman är ordinarie årsstämma och kommer att följa den fastlagda dagordningen samt motioner som inkommit före 2024-05-01. Årsredovisningen finns här på hemsidan.https://www.brfgladjen.se/arsredovisning/

Dagordning.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträtt
 6. Fråga om stämman har blivit i stadeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter
 14. val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Stämman avslutas

Vi behöver hjälpas åt i soprummet!

Max fyllnadsgrad är upp till kärlens kant.

Flertalet boende har öppnat liten springa i dörren och kastat in sina sopor med minimalt arbete och eftertanke. Kärlet är överfullt vilket skapar följdproblem för sopbilen. Inte OK.
Här har man, i samma lilla dörrspringa, kastat i närmaste kärlet till vänster. Observera TV-kartongen som man bemödat sig om att gå in och kasta i närmaste kärl, som redan är fullt sedan tidigare… De flesta ser förhoppningsvis det uppenbara – att den är för stor för kärlet. Därmed räknas den som “Grovsopor” (EJ “Hushållssopor”). Det skall miljöhanteras på SÖRAB som wellpapp. Kartongen kommer sannolikt senare ramla av kärlet då sopbilen skall hantera. Inte OK.
…Alltmedan alla de inre sopkärlen, i princip, står tomma…

Vi hoppas att man som boende i bostadsrättsförening känner ett ansvar och vill göra rätt. Man får inte medvetet och upprepat motarbeta BRFens regler. Vi är alla medlemmar, äger en del av föreningen och har intresse i att vi sköter gemensamma funktionerna på ett bra sätt.

Se upp för tjuven!

Vi har haft erfarenheter att inbrottstjuvar slagit till i vårt område. Vi kommer aldrig kunna skydda oss helt mot dessa obehagligheter men genom grannsamverkan kan vi tillsammans hjälpas åt att försöka hålla inbrottstjuvar borta. Grannsamverkan går ut på att boende håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Följande är Polisens allmänna tips för att göra det svårare för tjuven:

 • Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
 • Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.
 • Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar.
 • Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.
 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.
 • Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.
 • Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.

Ett tips, för er utan säkerhetsdörr, är att skaffa låskydd/låskåpa för att förhindra att tjuven öppnar upp ytterdörren via ett specialverktyg genom dörrens brevlådeinkast. Det är ett billigt skydd som förhindrar enkel öppning via ytterdörren.

Var även noggrann att kontrollera vem du släpper in via porttelefonen! Vi har haft ett fall tidigare där man inte kontrollerat den man släppt in, vilket kom att föranleda inbrott.

Kundvagnar på Glädjens område.

Vi har märkt ett ökat antal kundvagnar i vårt område med omnejd. Det torde bero på ökad okunskap gällande vad som gäller. Kundvagnarna är affärens egendom och får inte lämna affärsområdet (affären med parkering). Affärer kan förlora upp till 50 kundvagnar/året i utsatta områden och varje kundvagn kostar cirka 5000kr. Det blir stora förlorade värden som i slutändan måste adderas till varornas pris.

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Juridiskt är bortforsling av kundvagn ifrån affären att betrakta som “stöld” och lämnas kundvagnen på Glädjens område gör man sig ytterligare skyldig till “nedskräpning”.

BRF Glädjens Ordningsregler gällande “nedskräpning”: “Det är mot vite förbjudet att ställa eller slänga sopor eller avfall inom föreningens mark och fastigheter samt anslutningsytor.”