Är styrelseprotokollen och andra styrelsehandlingar offentliga för medlemmar?


En del medlemmar tycker sig ha rätt att se protokollen och att styrelsen är odemokratisk och hemlighetsfull som inte lämnar ut dessa. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.

En föreningsstämma har utsett en person som ska granska styrelsens arbete och det är revisorn. Det finns ofta känsliga uppgifter i protokoll, till exempel att någon ligger efter med betalning av avgift, påståenden om att någon är störande, uppgifter i anbud och offerter vid upphandling. Sprids sådana uppgifter kan såväl föreningen som de enskilda styrelseledamöterna bli skadeståndsskyldiga. Detta gäller om uppgifterna skadar någons intressen, såväl föreningens som enskilda medlemmars.

Styrelsen kan få frågan om var i lagen det står att styrelseprotokollen inte är offentliga. Svaret är att det inte heller står uttryckt, men andemeningen i hela lagstiftningen är att styrelsen antas ha medlemmarnas förtroende och handla i deras intresse, det vill säga inte har en dold agenda. Om protokollet skulle vara öppet för medlemmar hade lagstiftningen reglerat saken på samma sätt som när det gäller stämmoprotokoll, vilka enligt lag ska vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman.

Styrelsen kan istället informera via nyhetsbrev om vad som händer i föreningen, utan att då gå in på känsliga uppgifter som berör enskilda personer eller som kan skada föreningens intressen.

Saker står i trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Man måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg. Styrelsen ansvarar för brandsäkerheten och tillåter inte att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. Förvaring av brännbart material i trapphus kan också vara en fara vid händelse av brand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. Föreningen kan komma att märka upp föremål som står i vägen och behöver flyttas. Medlemmar är skyldiga att följa anmaning från styrelsen och de ordningsregler som föreningen gemensamt satt upp.

För att förtydliga – det är absolut förbjudet att placera varor, cyklar, barnvagnar, rollatorer, skor, blommor etc. i trapphuset. Tillfällig förvaring av arbetsmaterial får inte heller placeras i trapphus. Alltså i princip allt är förbjudet.

Ni som har rollatorer ska ta kontakt med omsorgsförvaltningen så ni kan erhålla brandsäkra skåp att förvara rollatorerna i. Dessa får placeras under trappa.

Just nu förvaras en del rollatorer/barnvagnar i gamla soputrymmet i trapphusen. Det utrymmet kommer försvinna iom trapphusrenoveringar. Samtidigt försvinner då även de gamla tillstånd boende fått av Styrelser genom åren. Alla kommer behöva ansöka om undantag att ställa upp något på nytt och bedömning kommer göras från fall till fall. Styrelsen kommer endast godkänna lösningar som är i enlighet med brandskyddet, resten avslås.

Vilka husdjur är tillåtna?

Som boende, behöver du inte fråga BRF Glädjen om lov för att ha husdjur. Men du ska vara medveten om att ditt husdjur är ditt ansvar och att du riskerar bli ersättningskyldig om ditt husdjur förstör gemensamma utrymmen genom exempelvis slitage. Det gäller också om den stör eller skrämmer dina grannar. Då riskerar du en rättelseanmaning. Om ingen förbättring sker, kan det i slutändan betyda man blir vräkt.

För BRF Glädjen gäller att alla former av kräldjur är förbjudna inom området.

Nyckel i tuben?

Om styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare behöver in i lägenheten behöver den boende bistå genom att lägga lägenhetsnyckeln i “tuben”. Det blir ett samspel på grund av det inte existerar huvudnycklar som öppnar allt. Var och en måste hjälpa och släppa in, vid behov. Om den boende inte lägger fram nycklar i “tuben” vid avtalad tidpunkt, kommer vite utgå om 500kr. Om den boende vägrar släppa in styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare, blir det även grund för en rättelseanmaning. Om det sker upprepat sägs man upp (hyresgäst) eller utesluts (medlem).

Fyrverkerier?

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område dvs inte tillåtet inom BRF Glädjen. För kommunen i övrigt gäller att användning av fyrverkerier tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton/nyårsdag klockan 23.00–01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från:

  • Löwenströmska sjukhuset
  • Särskilda boendeformer, äldreboenden och
    LSS-boenden
  • Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30
  • Väsby Centrums innetorg.