Skötsel av egen trädgård?

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Lekparken och Papperskorgar

Det är absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken. Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet. Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för personliga hushållssopor.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan (rättelseanmaning). Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler. För hyresgäster gäller att hyreslägenhet kan bli förverkad med påföljande uppsägning/avhysning. Stöd för förverkandegrunder anges i bostadsrättslagens 7 kap. 18 §.

Renoveringar

För hyresrätter gäller, innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!

För bostadsrätter kan man, lite förenklat, säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner.

För renovering av badrum och våtrum gäller särskilda villkor. Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas. Vid rörinstallationer ska installationen uppfylla de krav som finns i Säker Vatteninstallation. Här rekommenderas ett auktoriserat VVS-företag. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas. Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning. Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon hemförsäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början.

Elinstallationer i bostadsrätt skall vara utförda på ett fackmässigt vis och av en behörig elektriker. För att vara säker på att få elarbeten utförda på rätt sätt kan man kontakta ett företag som är anslutet till Elektriska Installatörsorganisationen EIO.