Saker står i trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Man måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg. Styrelsen ansvarar för brandsäkerheten och tillåter inte att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. Förvaring av brännbart material i trapphus kan också vara en fara vid händelse av brand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. Föreningen kan komma att märka upp föremål som står i vägen och behöver flyttas. Medlemmar är skyldiga att följa anmaning från styrelsen och de ordningsregler som föreningen gemensamt satt upp.

För att förtydliga – det är absolut förbjudet att placera varor, cyklar, barnvagnar, rollatorer, skor, blommor etc. i trapphuset. Tillfällig förvaring av arbetsmaterial får inte heller placeras i trapphus. Alltså i princip allt är förbjudet.

Ni som har rollatorer ska ta kontakt med omsorgsförvaltningen så ni kan erhålla brandsäkra skåp att förvara rollatorerna i. Dessa får placeras under trappa.

Just nu förvaras en del rollatorer/barnvagnar i gamla soputrymmet i trapphusen. Det utrymmet kommer försvinna iom trapphusrenoveringar. Samtidigt försvinner då även de gamla tillstånd boende fått av Styrelser genom åren. Alla kommer behöva ansöka om undantag att ställa upp något på nytt och bedömning kommer göras från fall till fall. Styrelsen kommer endast godkänna lösningar som är i enlighet med brandskyddet, resten avslås.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Det finns inga undantag från detta, dvs det är inte ok att ställa trädgårdsavfall på området etc.

Nedskräpning är även att dumpa sopor som inte är hushållssopor i soprummet. Det kan vara saker i glas, trä, plast, metall, keramik, wellpapp som istället borde sorteras ut på Sörab eller skrymmande saker som dumpas som dom är. Om vi kan knyta en boende till det skräp som dumpats riskerar man böter och rättelseanmaning. Generellt gäller att boende inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler i en BRF.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan (rättelseanmaning). Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler. För hyresgäster gäller att hyreslägenhet kan bli förverkad med påföljande uppsägning/avhysning. Stöd för förverkandegrunder anges i bostadsrättslagens 7 kap. 18 §.

Allmänt gäller att man absolut inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler eller annat som Styrelsen förordnat. Om boende uppvisar annan mening, gäller att Styrelsens mening går framför enskild medlems eftersom Styrelsen företräder samtliga medlemmars intressen.

Kundvagnar på området?

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Att lämna en kundvagn på vårt område räknas som “nedskräpning”. Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Om du hittar en övergiven kundvagn kan du hjälpa genom att skjuta upp den ifrån Glädjens privata mark till kommunal mark. Rent juridiskt får då ursprungliga ägaren (Willys/Ica) möjlighet att återta kundvagnen. Ett rätt bra ställe att ställa upp vagnen på, är bredvid infarten till parkens södra gångfartsområde (bredvid Blå Gatan 73). Där kan sedan affärerna själva hämta tillbaka de uppställda kundvagnarna och vi slipper dom på vårt område.

Hur vi gör i vårt soprum!

Vi har två regler:

(1) BRF Glädjens soprum är endast till för ”brännbart” hushållsavfall.

(2) Det som slängs skall vara förpackat i en försluten påse. Antagligen i plast.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC).

Tömningsdagar för sophanteringen är MåndagOnsdag och Fredag.

Exempel på saker som INTE får slängas i soprummet: trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot, glas, wellpappkartonger, byggavfall eller skrymmande avfall. Allt detta är grovsopor och FÅR INTE SLÄNGAS i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgårdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab). Den som ertappas med att bryta mot föreningens sophanteringsregler riskerar rättelseanmaning och böter via Ekonomiska Förvaltaren. Den som bryter mot dessa regler gör sig skyldig till nedskäpning.