Information om Fyrklövern

Planprogram och detaljplan för Fyrklövern

Bild visande fyrklövern

Detaljplanens syfte

Stadsbyggnadskontoret fick 2009 i uppdrag av kom­munstyrelsen att upprätta förslag till program för Fyrkanten. Området har numera arbetsnamnet Fyr­klövern och är en viktig del i det centrala Väsby som enligt kommunens översiktsplan från 2005 ska ut­vecklas till en spännande stadskärna med ett stads­mässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mö­tesplatser.

Planprogrammet är första delen i en planprocess där utgångspunkterna och inriktningen för det fortsatta detaljplanearbetet anges.

Ett programsamråd genomfördes under våren 2011. Efter samrådet har justeringar gjorts i programmet vad gäller formuleringar och illustrationer. Det bear­betade programmet godkändes i kommunstyrelsen den 5 mars 2012.

Samtidigt som programmet godkändes gav kom­munstyrelsen i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att

upprätta förslag till detaljplan, steg 1, för Fyrklö­vern. Syftet är att planlägga allmänna platser (gator, torg och parker) vilket innebär att lösa övergripande infrastrukturfrågor. Därefter kommer bebyggelsen inom kvarteren att planläggas i olika etapper.

Hur kan jag ta del av programmet? 

Programmet finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.upplandsvasby.se/kommunensplan­arbete. Vill du ha det skickat med post går det bra att kontakta plankoordinator Melina Lövén på tel 08-590 970 49 eller via e-post melina.loven@upp­landsvasby.se

För mer information om planarbetet är du välkom­men att kontakta planarkitekt Agnes Hustad, tel 590 970 68, e-post agnes.hustad@upplandsvasby.se