Renoveringar

För hyresrätter gäller, innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!

För bostadsrätter kan man, lite förenklat, säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner.

För renovering av badrum och våtrum gäller särskilda villkor. Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas. Vid rörinstallationer ska installationen uppfylla de krav som finns i Säker Vatteninstallation. Här rekommenderas ett auktoriserat VVS-företag. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas. Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning. Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon hemförsäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början.

Elinstallationer i bostadsrätt skall vara utförda på ett fackmässigt vis och av en behörig elektriker. För att vara säker på att få elarbeten utförda på rätt sätt kan man kontakta ett företag som är anslutet till Elektriska Installatörsorganisationen EIO.