Stambyten 2022

Pågående: Ett stambytesprojekt består av väldigt många pågående delar. Projektet väntar på att dessa skall bli klara innan det går att se var man bör starta upp ombyggnationen. Den översiktsplan som visades i samband med Extrastämman är i ständig förändring och det är massvis av faktorer att ta hänsyn till. Med stor sannolikhet kommer den behöva förändras innan allt startar igång. Hyresgäster har fått sin information utskickat via rekommenderat brev och Styrelsen inväntar att man lämnar in sitt godkännande i brevlådan utanför tvättstugan. Medlemmar fick sin information i samband med Extrastämman och där gäller att underteckna och snarast lämna in sin samtyckes-blankett. Det hjälper Föreningen gå vidare i planeringen.

Styrelsen vill tacka alla medverkande i extrastämman. Det var mycket bra aktivitet och engagemang ifrån medlemmar. Stämman biföll Styrelsens förslag med två tredjedelars majoritet (”särskild majoritet”) och beslutar därmed att föreningen genomför stambytet i enlighet med det underlag som skickats ut och den information som förmedlats på stämman.

Stammarna är inte bytta sedan husen byggdes 1967-71. Normalt beräknas livslängden vara högst 50 år på nya stammar. Föreningen är för närvarande särskilt drabbad av vattenskador, vilket påverkar ekonomin negativt. Situationen kan inom kort utvecklas till att våra fastigheter blir ”utförsäkrade” dvs att inget försäkringsbolag är villig att erbjuda fastighetsförsäkring. Föreningens styrelser har under längre tid utrett om vi borde göra stambyte. Det är nu hög tid att göra något åt stammarna för att beståndet skall hålla sitt värde över tid. Styrelsen har därför bestämt samt ordnat finansiering för ett stambyte med byggstart våren/sommaren 2022. Stambytesprojektet har planerat in ytterligare angelägna projekt och dessa diskuterades med medlemmar på informationsmöten 12-13 Feb. De innehåller lösningar för att underhålla fastigheten, öka säkerheten och minska framtida energikostnader (se bild på FTX-system). De energibesparande delarna kommer betala sig själva och hjälper därefter att fortsätta spara pengar åt föreningen. Från Föreningens perspektiv är det kostnads-/tidseffektivt att ta projekten i samma veva medan byggnation ändå pågår på området. De enskilda förändringarna i lägenheterna kräver samtycke av medlemmarna genom röstning – något som röstades igenom på extrastämman 5 April.

Detaljerad information om förändringar finns i den information medlemmar fått. Hyresgäster har också informerats om förändringar (3 Maj) och hur man påverkas som boende.

Kort presentation om byggaren: Offertprocessen har pågått sedan hösten 2021. Projektledare Thomas Halldén ledde en urvalsprocess där bästa offerten analyserades fram. Entreprenör ROT-Partner AB fick uppdraget att stambyta. Deras hemsida är ROT-Partner.

ROT-Partner sysslar med ROT, Nyproduktion, Service och Projektledning. Idag är de två projektledare, en kalkylator, en inredningsarkitekt, två plattsättare, sex snickare, två rörmokare, en administratör/ekonom. ROT-Partner levererar hög kvalitet på sina arbeten. De har återkommande underentreprenörer de använder. Alla underentreprenörer innehar alla nödvändiga certifikat och arbeten sker inom ID06 – för en säker arbetsmiljö.

Lite bilder på tidigare färdiga arbeten:

Lindholmsbacken

Grafikvägen

Kronovägen

Skytteholmsvägen