Återbetalning för överdebitering nu framdiskuterat. (IMD)

Individuell vattenmätning (och debitering) blev en komplicerad resa för föreningen sedan införandet. Under 2020 fick tidigare styrelse in klagomål från flera medlemmar att debiteringarna av kall- och varmvatten samt fjärrvärme sammantaget höjde boendekostnaden jämfört med när föreningen tillämpade en fast debitering, som inkluderade dessa förbrukningar, per lägenhet. Man gjorde stickprovskontroller för ett tiotal lägenheter för att se om man kunde hitta fel rörande installationen. Inga fel hittades. I slutänden blev det svårt att dra några slutgiltiga slutsatser eftersom man inte hittade felaktigheter, trots att vattenkostnaderna var omvittnat högre även för folk som bodde ensamma och brukade minimalt med vatten. Det man upplevde stod i kontrast till den generella kostnadssänkning (cirka 15%) en genomsnittsförbrukare normalt kan vänta sig av IMD. Situationen rörande eventuell “överdebitering” var komplicerad. För att kunna dra 100% korrekta slutsatser, för samtliga medlemmar, skulle behövas göras betydligt större uträkningar för flera hundra tusen kronor. Även om vi skulle välkomna ett sådant beslutsunderlag kan vi inte motivera kostnaden. Då skulle stora pengar först försvinna hos konsulter/leverantörer alltmedan medlemmar skulle vara kvar att kompensera. Styrelsen menar BRFen kan använda pengarna på ett bättre sätt.

BRF Glädjens styrelse har (med Valberedningen) diskuterat fram en lösning där medlemmar kommer kompenseras direkt och kännbart. Föreningen kommer återbetala EN hel månadshyra (April månadshyra) för samtliga ej avflyttade (nuvarande) medlemmar som även var medlemmar mellan 1 Augusti 2019 och 31 December 2020 (styrelsen har en lista vilka som omfattas). Övriga är inte omfattade. Genom att denna lösning diskuterats fram och genomförs kan härmed enskilda medlemmar framgent INTE kritisera tidigare individuella vattendebiteringar (innan 2021) och hävda ersättning. Detta är den ersättning som kommer utgå angående kompensation för eventuell “överdebitering” för tidigare räkningar kopplade till IMD vattenförbrukning och frågan blir därmed slutdiskuterad i föreningen.

Styrelsen går vidare med planer för hur vi kan sätta igång IMD igen på ett trovärdigt sätt. Vi hoppas, på riktat sätt, kunna kontrollera delar av den förbrukningsdata vi samlat på oss sedan vi började mäta och om vi kan lära oss något av den. Vi behöver även kontrollera kostnadsberäkningarna igen. Vi skall känna oss komfortabla med systemet och tilltänkt modell för debiteringen innan vi förändrar.

Vi vill avsluta med lite tankar angående IMD vattenmätningen: Det kan skilja mycket på fjärrvärmen mellan lägenheter beroende på vart man bor dvs hur lägenhetens läge exponerar/skyddar och var på fjärrvärme-slingan man sitter. Man kan inte aktivt påverka lägenhetens läge. Vore det kanske rättvist och logiskt att även framgent dela på förbrukningen av fjärrvärmen, trots att vi mäter individuellt? Om man däremot ser på förbrukning av varmvatten, är det nästan dubbelt så dyrt som kallvatten och vi vet det kan skilja mycket hur lägenheter konsumerar. Varmvattnet borde kunna lyftas ur avgiften och börja debiteras individuellt igen som en start. Individuell varmvatten-debitering kommer ha en sänkande effekt på avgiften. Om ni har åsikter om IMD – återkom gärna via Valberedningen med era åsikter eller till Styrelsens info mail.