Eldningsförbud och behov av minskad vattenanvändning

Eldningsförbud råder inom Stockholms län från och med den 10 juli 2018 klockan 13.00, och varar tills vidare.

Vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten och det varma vädret medförde en rekordhög vattenförbrukning. För att kunna säkerställa försörjningen under resten av sommaren behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

Mer information på Väsby Kommuns hemsida.

Kallelse till informationsmöte om individuell mätning av värme och vatten

KALLELSE

Informationsmöte gällande individuell mätning för värme och vatten.

Datum: 2017-12-06
Tid: 18:00
Plats: Kavallerigatan 78 A (Källarlokalen).

Nu är projektet för individuell mätning för värme och vatten i slutfasen och härmed kallar vi till ett informationsmöte med representanter från de entreprenörer som har varit ansvariga för projektet.

Även vi i styrelsen kommer att vara närvarande och står till förfogande för era frågor. Se bifogad bilaga för närmare information.

OBS! Detta är ett viktig möte för dig så boka den 6/12 i din kalender redan idag!

Vi kommer att bjuda på julfika.
Välkomna

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev November 2017

Element

Vi är glada att kunna meddela att vi nu närmar oss slutfasen av elementbytet i hela området, det återstår endast några få lägenheter som kommer att genomföras innan början av december.
Läs noga igenom den separata kallelsen om informationsmötet där du kommer att få möjlighet att ställa eventuella frågor.

Radonmätning

Nu är det dags för den obligatoriska radonmätningen som föreningen ska utföra enlig lag innan 31 maj 2018.
Dessa långtidsmätningar skall alltid genomföras under vintersäsongen vilket betyder att vi kommer att placera ut radondosor i alla marklägenheter och minst en lägenhet per våningsplan under januari månad 2018. Mer detaljerad information kommer innan utplacering av dosor.

Andrahandsuthyrning

Vi har tyvärr en del problem med andrahandsuthyrningar inom vårt område. tillsammans måste vi verka för att alla andrahandsuthyrningar skall vara lagliga det vill säga ett skriftlig ansökan måste lämnas in till styrelsen och invänta beslut innan någon eventuell uthyrning för ske.
Vi vill uppmana alla att hålla koll och informera styrelsen vid eventuella misstankar om olovlig andrahandsuthyrning.
Mer information och blanketter hittar ni under länken http://www.brfgladjen.se/din-lagenhet/

Se nedan urklipp ur föreningens stadgar.
12 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Tvättstuga

Skötsel av tvättstugan fungerar tyvärr inte tillfredsställande och i enlighet med de överenskomna regler, vilket naturligtvis är väldigt tråkigt och medför fördyrade kostnader för oss alla oavsett om vi använder tvättstugan eller inte.
Detta kan i sin tur leda till vissa konsekvenser.
En av konsekvenserna kan medföra att medlemmar som idag använder tvättstugan kommer att fråntas den möjligheten.
Tvättstugan kommer endast att erbjudas till hyresgäster vilket föreningen är skyldig till.
En annan aspekt i det hela är övergången till den individuella mätningen och den rättvisa fördelningen.
Mer information om detta kommer när beslutet är taget.
Tillsvidare gäller som tidigare.

Larm

Under hösten har vi drabbats av inbrott i källarutrymmen vilket tyvärr har drabbat även några av dem som hyr förråd i dessa utrymme.
Styrelsen har beslutat att installera larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80 vilket är genomfört och klart.
Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet.
Detta kommer direkt till vår larmcentral och styrelsen så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa.
Vid eventuella iakttagelse bör ni alltid kontakta styrelsen .
Vinterförvaring av cyklar
Tag kontakt med vår vaktmästare Arne så kan han hjälpa er att placera era cyklar i källaren för varm förvaring av era cyklar under vintern.

Brandrisk

Nu i jultider är det förhöjd risk för brand pga levande ljus i hemmet.
Härmed vill vi uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och släcka alla ljus som man inte har uppsikt över. Ex: Släcka alla ljus innan man går och lägger sig , lämnar hemmet eller för övrigt inte har möjlighet att övervaka.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

Ha en trevlig julhelg

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Glädjande Nog – Juli 2017

Nyhetsbrev 2017 Glädjande Nog Juli (pdf-format)

Styrelse Brf Glädjen 2017


Styrelse som valdes vid stämman 2017 består av följande personer:
Chiman Nader Ahmadi
Emina Qundos
Eva Strömdahl
Arne Lundblad
Olena Duganoff
Kontaktuppgifter till föreningen
Mail:info@brfgladjen.se
Brev:Postlåda Finns utanför tvättstugan, på Kavallerigatan 78.
Felanmälan: felanmalan@brfgladjen.se
Telefon: Arne 073-057 44 00

Utemiljö

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö.
Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Grillning

Nu i grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen

Renoveringar

Innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!
Särskilda villkor gäller vid renovering av badrum och våtutrymmen! Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas!
Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas.
Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning! Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon försäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början och låt oss agera tillsammans och hjälpas åt för en bra och trygg boendemiljö!
Kontakta styrelsen:info@brfgladjen.se

Under pågående renovering måste hänsyn tas under kvällar och helger så att inga grannar störs.

Ytterdörrarna

Vi vill uppmana samtliga boende att hantera våra portar med aktsamhet!

Lägg taggen mot avläsnings brickan, invänta klickljudet och sedan öppna porten! Slit inte i dörren för tidigt!

Detta gör att låskistan kan hamna i fel läge och slitas ut i förtid vilket innebär onödiga kostnader för föreningen! Det är absolut förbjudet att ställa upp dörren, det finns inga giltiga skäl till det! Kontakta istället vår vaktmästare för kvittering av nya taggar!

Lekparken och Papperskorgar

Det är Absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken.
Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet.
Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för dina personliga hushållssopor.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.

Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.
Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

OBS!!

Förändringen gäller följande:
Från nuvarande kollektiv tecknad bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, ska alla teckna en egen bostadsrättstillägg genom sin hemförsäkring.
Denna förändring kommer som en nödvändig åtgärd på grund av fördyrade kostnader för föreningen.
Detta tillägg för dig som privatperson kostar inte många kronor extra samtidigt som självrisken är betydlig lägre än för föreningen som i dagsläge är ca: 44 000:- kr för varje enskilt skadeärende.

Släpkärra

Föreningen har tillgång till släpkärra.Kontakta Arne om ni har behov att slänga grovsopor (ej byggavfall), sa ställer han det utanför eller nära er på gården.

Förråd

Det finns ett ledigt förråd för uthyrning i källaren 52:an.Vid intresse så kontakta Arne.

Vänliga Hälsningar Styrelsen

Glädjande Nog – Maj 2015

Hej allesammans!

Stämman 2015

Årets stämma nalkas med stormande steg och vi skulle härigenom vilja uppmärksamma er på att årets stämma kommer att ske i två olika omgångar!

Vår ekonomiska förvaltare har tyvärr inte hunnit utfärda bokslutet före utsatt datum, vilket leder till att vi kommer att hålla årets stämma vid två olika tillfällen!

Första tillfället kommer att äga rum klockan 18:30, den 27 maj 2015 i föreningslokalen på Kavallerigatan 78A! Kom gärna i god tid så att vi hinner registrera alla!

OBS! Pga. begränsat utrymme är endast medlemmar och bisittare enligt stadgarna välkomna, hoppas att alla tar hänsyn till det! OBS!

Ni har fått kallelse till första delen av stämman och vi återkommer senare med datum för andra delen av stämman. Inga egentliga val eller genomgångar kommer att ske vid första tillfället utan allt av vikt kommer att hänskjutas till stämma två.

Intresseanmälan för  förråd

Är det tillräckligt många som önskar förråd i källare så har vi för avsikt att bygga sådana i 52:ans källare. Det blir enkla förråd till en låg hyra, som kan tjäna som förråd för saker utan större egentligt värde. Alla förråd bliver låsbara. För att detta skall var ekonomiskt försvarbart behöver vi veta hur många av våra medlemmar som är intresserade av ett förrådsutrymme!

Anmälan sker till Hemgården som ställer er i kö, när tillräckligt många står i kön kommer vi att starta byggnationen. (forvaltning@hemgarden.se eller på tel. 08-716 52 59 (9.00 – 11.30))

Trädgårdar och träd

Äntligen är våren här och utevistelse är oerhört lockande och viktig för oss alla men våra trädgårdar betyder också ett visst ansvar;

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter och beskära buskar etc. för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap. Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Ni som beskär eller kapar ned träd kommer att bli ersättningsskyldiga.

För er som av någon anledning inte sköter trädgårdsytan kommer föreningen efter anmodan att beställa detta arbete på er bekostnad. Vill ni ha hjälp? Kontakta Arne så ser han till att det blir gjort med RUT-avdrag.

Grillning

Nu i grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med.

Ni som bor på andra våningen får enbart använda el-grill på balkongen.

Vi kommer att upprätta en gemensam grillplats i anslutning till lekplatsen i mitten av området när denna nu byggs om som en följd av vattenskadan och ändrade EU-regler för lekplatser. Förslaget är under utformning och anbudsintagning, och kommer att vara klart inom den närmsta framtiden!

Det kommer att bli en trevlig samlingsplats där vi kan träffas och umgås.

Balkonger

Balkongprojektet går framåt och befinner sig nu i den fas som vi försökt undvika. Det fanns en förhoppning om att byggnationen skulle kunna passera som en mindre ökning av ytan inom det planlagda området. Tyvärr så räknas alla tre föreningarna, Kavalleristen, Brunkebergsgården och vi, in i samma plan. Detta innebär att samtliga byggnader inom området räknas in när kommunen beräknar byggnadsytorna. Det finns flera byggnader och balkonger med bygglov som räknas in. Samtidigt ser man det som en helhet av rättviseskäl.

Men; Kommunen har ställt sig positiv till principen och förordar en planändring för hela området. Denna process har vi påbörjat tillsammans med kommunen och deras tidsplan är  att en sådan plan kommer att ta ca 12 månader. Det finns inget i dag som indikerar att det inte skall bli en byggnation av balkonger och altaner, så som medlem, ta det lugnt med större egna investeringar.

Utebelysning

Föreningen har under en tid jobbat för att öka tryggheten inom vårt område och som ni säkert har märkt har vi satt upp ett 10-tal nya belysningsarmaturer som lyser upp i mörkret och bidrar till ökad trygghet! Detta tillsammans med höjning av staketet, hoppas vi ska bidra till ett tryggare och lugnare bostadsområde!

Trots detta så har vi tyvärr haft inbrott i en marklägenhet där man har klippt upp staketet och tagit sig in via altanen! Härigenom ber vi alla grannar vara uppmärksamma och agera vid minsta misstanke om olägenhet!

Ventilation

Justeringen av ventilation fortskrider, tyvärr är det sjukdomstider och vi har valt att avvakta så att samma montörer kan slutföra arbetet. Arbetet hade varit färdigt om alla boende hade varit samarbetsvilliga och sett till att montörerna kommit in i lägenheterna. Nu skärper vi upp rutinerna och vi kommer att slutföra under veckan 25-31 maj.

När alla lägenheter är färdiga kommer vi att återkomma till er som har problem; Avsaknad av luft i vissa don; Lukter från andra lägenheter etc. Det fuskades på 70 talet och det märker vi nu. Det är också första gången det görs en riktig genomgång av systemet.

Ni som har eller har haft fläkten i köket direkt ansluten till ventilationen, VILKET ÄR TOTALT FÖRBJUDET, kommer att få en särskild skrivelse från oss.

I fas 2 kommer vi sedan att justera trapphus.

Har du frågor eller undringar kring ventilationen kontakta gärna Åke Berntsson 0702580027.

Vatten

Vattenläckagen har i princip upphört. Vi läcker just nu ca 5-7 m3 per dygn vilket i sin tur faktiskt betyder en kostnad på minst 40 000 kr per år är det varmvatten så är det mer. (Vi började på minst 40 m3 per dygn).

Det är du som boende som kan hjälpa till att hålla kostnaden nere, för det mesta av detta är sannolikt läckande kranar och annat. Till detta så söker vi läckor, och vi tror att vi har bra grepp på det hela. Vi kommer att låta Läcksökarna göra ytterligare en sökning på området.

Vi håller också på att ta in offerter för att införa individuell mätning, dvs du betalar för det vatten du förbrukar. Detta kompenseras med sänkt grundhyra.

Tyvärr är ett lagförslag på gång och det gör att det fåtal aktörer som finns är hårt belastade, så vi har sagt att vi tar det lite lugnt för att undvika att betala överpris.

Värme

Vi håller på att upphandla/ta in anbud på ett nytt system för att förse lägenheterna med värme. Vi tittar på ett tvårörssytem för att ersätta dagens enrörssystem som bara skapar problem.

Vi kommer i så fall att investera i lågtemperaturssystem som har framtiden för sig då de går att använda i samband med en eventuell installation av bergvärme, som vi håller på att informera oss om.

Samtidigt tittar vi på värmepaneler för taken som en kompletering till jordvärmen. Det kommer ett paket med stödåtgärder från regeringen som kommer att göra dessa investeringar lönsamma.

!!!!!!!!! EN SAK ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET; DU FÅR INTE BYGGA OM
ELLER RÖRA VÄRME OCH VATTENSYSTEM UTAN ATT KONTAKTA STYRELSEN !!!!!!!!!!!!

Du får inte röra ytorna i badrummet utan att kontakta styrelsen

Styrelsen kommer inte att godkänna hantverkare som inte kan uppvisa intyg på sin kunskap, försäkringar och ekonomi.

Vi har haft ett tiotal dyra vattenskador genom att lägenhetsinnehavare agerat själva eller använt hantverkare utan rätt kunskap.

Hund och kattägare! 

Tyvärr finns det hänsynslösa individer som låter sitt hat gå ut över oskyldiga djur.

En mängd förgiftningsfall har rapporterats över hela landet och också i Norrort, så se upp med vad era hundar och katter stoppar i sig.

Förgiftningarna sker som regel genom att råttgift och/eller ”söt god” glykol prepareras i mat som slängs där hundar går men kanske inte syns av ägaren. Hundar älskar glykol och därför räcker det ofta att hälla det i vattenpölar.

Symptomen är kraftiga blödningar i tarmen, stor törst och smärta i leder.

Ser du misstänkta personer! Kontakta Polisen.

Telefon och besökstider

Felanmälan och störningsjour sker vardagar klockan 07.00 – 16.00 direkt till Sweax AB (www.sweax.se) på telefon 08 – 588 399 90.

Övrig tid kontaktar ni Bravida på telefon 020 – 212 112, dessa agerar också störningsjour.

Ni kan kontakta vår Vaktmästare Arne Lundblad direkt på området eller via  arne.lundblad@sweax.se. Han finns även tillgänglig i vaktmästarexpedition som är öppen helgfria måndagar, klockan 15.00 – 16.00. Kavallerigatan 78 i källaren.

Gäller det avgifter, hyror eller kontrakt, kontaktar ni vår ekonomiska förvaltare Hemgården på följande: forvaltning@hemgarden.se , eller på tel. 08-716 52 59 (9.00 – 11.30)

Styrelsen är tillgänglig för er boende, helgfria Onsdagar udda veckor 17.30 till 18.30, då finns vi i föreningslokalen i källaren på Kavallerigatan 78.

Det går också att nå styrelsen på telefon 072 710 50 57, helgfria måndagar och torsdagar 18-20. OBS! Utanför dessa tider är det ingen som svarar i telefonen.

Övrig tid hänvisar vi kontakt till info@brfglädjen.se, det går även bra att använda kontaktformuläret på hemsidan eller lägga ett brev i brevlådan utanför tvättstugan.

Varma vårliga hälsningar önskar

Styrelsen!